Del: - -

Hvem gør hvad i den gode modtagelse?

Hele arbejdspladsen spiller en rolle i forbindelse med modtagelsen af nye medarbejdere. Systematik og klar fordeling af opgaverne er en vigtig del af en god modtagelse.

Ledelsens opgaver

Ledelsen har det overordnede ansvar for at sikre et godt introduktions-forløb. Det indebærer bl.a. at fastlægge de overordnede rammer for introduktion og udpege de ansvarlige personer, gerne i samarbejde med arbejdsmiljøgruppen eller andre relevante fora. Det er også lederens ansvar at sikre tilstrækkelige ressourcer til introduktionsforløbet.

Mange erfaringer og forskning viser, at relationen til lederen har stor betydning for, om den nyansatte føler sig godt modtaget og forbliver i jobbet.

Arbejdsmiljøgruppens opgaver

Arbejdsmiljøgruppen kan tage initiativ til, at modtagelse og introduktion bliver sat i system. Arbejdsmiljøgruppen skal også ’påse, at der sker passende oplæring og instruktion’, så den nyansatte kan ’udføre sit arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt’, som der står i arbejdsmiljølovgivningen.

Arbejdsmiljøgruppen kan være med til at skabe gode rammer for, at de nyansatte oplever et sammenhængende forløb fra stillingsopslag over ansættelsessamtale til modtagelse og introduktion.

Kollegerne og teamet

Kollegerne spiller en afgørende rolle i den gode modtagelse, både ved at tage godt imod den nye kollega i al almindelighed og ved at introducere kulturen og de uformelle værdier og normer på arbejdspladsen. Samtidig bidrager kollegerne til introduktionsforløbet som kontaktpersoner og sparringspartnere for den nyansatte.

Det team, som den nye kollega indgår i, spiller selvsagt en særlig rolle i introduktionen til såvel faglige som sociale aspekter af arbejdspladsen.

Den nyansatte selv

Som nyansat har man også selv et ansvar for at komme godt i gang med arbejdet og at integrere sig på den nye arbejdsplads. Det indebærer på den ene side, at man skal være fleksibel og parat til at indrette sig efter forventninger og normer på den nye arbejdsplads. Men på den anden side skal man også være kritisk nysgerrig, holde fast i sin egen viden og faglighed og ikke altid indrette sig efter, at ’sådan gør vi her’.


Senest revideret den 22. marts 2023