Del: - -

Faglig feedback som metode til at styrke samarbejde og faglig kritik

Faglig feedback er en naturlig del af forsker- og undervisergruppers samarbejde, som kan bruges bevidst til at udvikle kommunikationen, interaktionen og fagligheden.

Citat Feedback2
I hæftet Stærke arbejdsfællesskaber på universiteterne defineres faglig feedback som en dynamisk kommu-nikationsproces mellem to eller flere individer, som udveksler information med afsæt i feedback-modtagerens præstation eller udvikling.

Målet er at skabe læring, udvikling af kompetencer eller udvikling af meto-der for at forbedre arbejdsprocessen eller den pågældendes præstation.

To dimensioner i faglig feedback

Når fagpersoner giver faglig feedback på kollegers arbejde, er der to vigtige fokuspunkter:

  • Det læringsmæssige fokus på feedback-modtagerens læring og faglige udvikling.
  • Det videnskabelige fokus, hvor man som feedback-giver formidler de videnskabelige standarder, som feedback-modtageren ultimativt vil blive målt på og sikrer, at disse standarder imødekommes kompetent.

To metoder til faglig feedback i gruppen

Metode 1: Struktureret og styret faglig feedback i grupper: Denne metode er rettet mod faglig feedback i forsker- eller undervisergrupper. Metoden viser en styret proces, som sikrer, at alle kommer til orde, at fokus forbliver på det faglige, samt at feedbacken
er konkret og afstemt med feedbackmodtagerens behov.

Feedback af høj kvalitet er afgørende for fagpersoners udvikling, men erfaringsvist kan gruppefeedback være svært, når feedbacken bliver personlig, for kritisk eller for generel - eller når det bliver de samme kolleger, som altid fører ordet.

Metode 2. Hverdags-feedback til samarbejdsudvikling: Denne metodes to principper bruges til at sikre at det daglige samarbejde forbedres og justeres i hverdagen. Det kan både gælde i en forsker- eller undervisergruppe og i sammenhænge, hvor der indgår samarbejde med TAP’ere eller andre faggrupper, der er vigtige for at lykkes med opgaven.

  • Det ene princip sigter mod at fremme godt samarbejde ved at sørge for, at man som kolleger bliver opmærksomme på, hvordan man konkret påvirker hinanden og arbejder sammen, når man gør det bedst.
  • Det andet princip sigter mod at fremme godt samarbejde ved at sørge for, at man som kolleger får talt om det, når samarbejdet ikke fungerer. Når gruppen taler om måden, den konkret arbejder sammen på, bliver det muligt at udvikle samarbejdet.

Mere om faglig feedback

Læs mere i hæftet Stærke arbejdsfællesskaber på universiteterne om hvordan faglig feedback kan styrke trivsel og kvalitet, om gode råd til feedback giver og modtager, om hvad forskningen siger om effekten af faglig feedback og meget mere.


Senest revideret den 26. april 2021