Del: - -

Opfølgning på digital chikane: Roller og ansvar, når skaden sker

Gem alt og gå straks videre til leder og arbejdsmiljøorganisation. Det er de vigtigste råd, når ansatte rammes af digital chikane. Derefter handler det om at følge op, få det krænkende slettet - og foretage en anmeldelse, når det er berettiget.

Grundlæggende skal al digital chikane håndteres, og det er arbejdspladsens ansvar, at det sker.

Digital chikane kan udløse de samme reaktioner, som andre former for krænkende handlinger og vold og kan fx påvirke den ramte medarbejders selvfølelse og skabe angst/uro. Medarbejderen kan opleve stresslignende symptomer såsom udmattelse og besvær med at koncentrere sig og med at sove.

Krænkende handlinger kan, afhængig af grovhed, hyppighed og varighed, føre til alvorlige sygdomme som depression, posttraumatisk stresssyndrom (PTSD) og hjertekarsygdomme.

At være vidne til krænkende handlinger og vold kan også indebære en helbredsmæssig risiko. Vidner kan opleve stresssymptomer som fx nedsat stemningsleje, søvnproblemer og udbrændthed, om end i mindre grad end de personer, der direkte udsættes.

Derfor er digital chikane et arbejdsmiljøproblem, som skal forebygges og håndteres af arbejdspladsen. Samtidig skal arbejdspladsen tage hånd om ofre for digital chikane og give den fornødne hjælp og støtte blandt andet i form af psykisk førstehjælp. 

1. Dokumentation af krænkelsen

Når en person rammes af digital chikane, kan det være fristende at slette det krænkende opslag eller den ubehagelige mail med det samme. Men der er helt afgørende, at hændelsen straks bliver dokumenteret og fastholdt.

Det er simpelt at gemme en e-mail eller en sms på telefonen. Men fx kan en statusopdatering på Facebook blive slettet få sekunder efter, at den er lagt op. Men selv om det krænkende udsagn slettes kort efter, kan andre have nået at dele, kopiere og citere det, så det får sit eget liv på de sociale medier.

Lær at tage et skærmbillede: Derfor er det afgørende, at alle medarbejdere og ledere ved, hvordan de tager et skærmbillede og sikrer dokumentation af krænkelsen:

 • På en PC tages et skærmbillede ved at trykke på 'PrtScr' på et almindeligt tastatur og derefter indsætte billedet i et word-dokument.
 • På en Mac tages et skærmbillede ved at trykke på Cmd+Skift+3 og billedet gemmes på skrivebordet eller i den mappe, hvor du gemmer downloads.
 • På telefon og tablets afhænger det af fabrikatet, og af hvilken version af styresystemet, der anvendes. Tjek på nettet, hvordan man tager et billede af skærmen, og hvordan man gemmer det eller sender det videre.

2. Gå til leder og arbejdsmiljøorganisation

En medarbejder, som oplever digital chikane, bør straks gå til sin leder eller arbejdsmiljørepræsentant og følge den procedure, som er aftalt om psykisk førstehjælp.

Ledelsen og arbejdspladsen skal tage ansvar for situationen og handle hurtigt. Den ramte medarbejder har brug for, at arbejdspladsen 'tager sagen på sig'. Særligt i grove sager, er det vigtigt, at arbejdspladsen tager ansvar, og at ledelsen handler hurtigt og offensivt over for krænkeren.

Lederen eller den person, der yder psykisk førstehjælp, skal støtte op om medarbejderen og drage menneskelig omsorg. Vær opmærksom på, om medarbejderen har brug for ikke at være alene, eller om vedkommende har brug for psykologhjælp.

3. Opfølgning: Ledelsens opgaver

Når en offentligt ansat oplever digitale krænkelser og chikane, er det ledelsens opgave at kontakte krænkeren og kræve chikanen stoppet og de digitale krænkelser fjernet. Det er ikke en opgave, som den krænkede selv skal løse.

 • Tag hånd om den krænkede: Lederen og arbejdspladsen skal støtte op om den krænkede og drage menneskelig omsorg for ham eller hende - også i tiden efter episoden. Umiddelbart efter episoden skal arbejdspladsen sikre, at der er psykisk førstehjælp.  I skal samtidig vurdere, om den krænkede har brug for professionel psykologhjælp.
 • Kontakt krænkeren: Lederen kan tage kontakt til krænkeren og bede vedkommende fjerne de krænkende opslag eller indlæg og stoppe chikanen. Oplys om, at konsekvenserne kan være en politianmeldelse. Det er en stor fordel, hvis I på arbejdspladsen har fokus på at uddanne i konflikthåndtering, så situationen kan blive håndteret professionelt.
  Hvis den digitale chikane foregår internt på arbejdspladsen, er noget af det I kan gøre: Følg jeres retningslinjer og beredskabsplaner. Udvis diskretion over for alle implicerede personer. Drag ikke forhastede slutninger. Inddrag alle parter - herunder eventuelle vidner. Det er vigtigt at foretage en upartisk undersøgelse. Alle involverede må føle, at deres version af historien bliver hørt og taget alvorligt. Få parterne - herunder eventuelle vidner - til at beskrive det faktiske hændelsesforløb i stedet for at fremføre beskyldninger og hårde vurderinger af den anden parts personlige egenskaber og opførsel.
 • Fjern krænkelsen: De krænkende opslag eller indlæg skal fjernes. I mange tilfælde vil den krænkede selv fjerne ytringerne efter en henvendelse. Men ofte lever krænkelserne videre på fx sociale medier. Både Facebook, Twitter, Instagram og andre sociale medier har procedurer for, hvordan man kan anmelde digitale krænkelser og få dem slettet. I yderste tilfælde kan det være nødvendigt at gå til domstolene og anmode om et fogedforbud.
 • Anmeldelse som arbejdsulykke: En arbejdsskade kan enten være en arbejdsulykke eller erhvervssygdom. Både arbejdsulykker og erhvervssygdomme skal anmeldes, men der er forskellige regler for, hvem der skal gøre det: Arbejdsulykker skal anmeldes af arbejdsgiveren, mens erhvervssygdomme skal anmeldes af den skadelidtes egen læge, special­læge eller tandlæge. Digitale chikane kan både medføre en arbejdsulykke og en erhvervssygdom. Læs mere om anmeldelse af arbejdsulykker på Godtarbejdsmiljø.
 • Anmeldelse til politiet: I tilfælde hvor krænkelsen kan have karakter af en straffeovertrædelse, skal forholdet anmeldes til politiet. Det skal ske indenfor 72 timer, hvis der skal sikres mulighed for at kunne søge erstatning efter offererstatningsloven.
  En anmeldelse til politiet kan dog ude­lades, hvis arbejdsgiveren har vurderet, at der er generelle behandlingsmæssige og/eller pædagogiske hensyn, som taler imod at anmelde episoden. Det er vigtigt, at denne vur­dering er dokumenteret indenfor de 72 timer i form af en underskrevet arbejdsgivererklæring, hvori hensynene er beskrevet for at kunne undgå anmeldelsen til politiet.
  Der er mulighed for erstatning ud over, hvad der kan dækkes via arbejdsskadesystemet. Det er fx godtgørelse for svie og smerte og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Det søges efter Offererstatningsloven. Det er den skadelidte selv, der skal søge offerer­statning. Se nærmere på www.erstatningsnaev­net.dk. Anmeldelse efter Offererstatningsloven erstatter ikke arbejdsgiverens pligt til at anmelde til Arbejds­tilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

4. Følg op i fællesskab og brug APV’en

Når der er faldet lidt ro på situationen, er det en god idé, at I drøfter episoder af digital chikane i medarbejdergruppen. Her skal I skelne mellem, om den digitale chikane kommer fra interne eller eksterne.

Hvis den digitale chikane foregår internt på arbejdspladsen, skal I tage højde for det og huske på diskretionen samtidigt med, at i får iværksat forebyggende foranstaltninger og opdateret jeres APV. Ved at tale om digital chikane som et arbejdsmiljøproblem og få det indarbejdet i APV’en bliver det hele arbejdspladsens problem og ikke den enkeltes.


Senest revideret den 16. august 2023