Del: - -

Overblik: Hvad er digital chikane?

Digital chikane omfatter situationer, hvor digitale medier som e-mail, sociale medier, blogs og hjemmesider bruges til at chikanere, true eller skræmme nogen. Når digital chikane har relation til arbejdet, er det et arbejdsmiljøproblem, som arbejdspladsen skal tage sig af.

Det siger arbejdsmiljøloven

Digital chikane er en krænkende handling, som kan have helbredsmæssige konsekvenser på lige fod med andre krænkende handlinger. Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og andre måder, som krænkelser kan forekomme på i arbejdet, herunder når det sker digitalt.

I Arbejdsmiljøloven skelnes der mellem, om krænkende handlinger udøves af personer internt på arbejds­pladsen, eller om de udøves af en ekstern person, som ikke er en del af arbejdspladsen. Også Arbejdstilsynet behandler digital chikane med udgangspunkt i hvem, som udøver den.

  • Krænkende handlinger internt på arbejdsplad­sen ses som handlinger, som foregår mellem medarbejdere indbyrdes eller mellem medar­bejdere og ledere. Læs mere i AT-vejledning 4.3.1 om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.
  • Krænkende handlinger i form af digital chikane fra eksterne, fx forældre, elever, studerende, bru­gere, patienter, kunder, eller pårørende, betragtes ifølge Arbejdstilsynet som vold. Læs mere AT-vejledning D.4.3-4 om Vold.
  • Begge vejledninger gælder for digital chikane, som foregår fx via e-mails, blogs, sms'er eller sociale medier.

Uanset om den digitale chikane forgår internt på arbejdspladsen eller udøves af personer uden tilknytning til arbejdspladsen er det er et arbejdsmiljøproblem, som arbejdspladsen har pligt til at forebygge og håndtere – både i og uden for arbejdstiden.

Hvem udøver chikanen?

Når I arbejder med at forebygge og håndtere digital chikane på arbejdspladsen, kan det være en god ide at skelne mellem, hvem som udøver den, da det ikke altid er de samme forebyggelsesforanstaltninger, som skal sættes i værk.

I skal også være opmærksomme på, at det også kan være nødvendigt at skelne, hvis Arbejdstilsynet skal involveres, eller når I skal anmelde en episode til politiet. Det gælder fx, hvis der skal søges erstatning efter voldsoffererstatningsloven. Læs mere om opfølgning, når skaden er sket.

I forhold til arbejdsmiljøloven er udgangspunktet, at en hændelse under alle omstændigheder er et arbejdsmiljøproblem, hvis en medarbejder oplever hændelsen som truende eller krænkende. Derfor skal hændelsen forebygges og håndteres på arbejdspladsen.

Flere former for digital chikane

Langt størstedelen af den digitale kontakt mellem borgere og medarbejdere foregår i en saglig og fredelig tone. Men det sker, at offentligt ansatte bliver udsat for chikane fx groft sprogbrug. Det kan fx være i form af en hadegruppe på Facebook, en videooptagelse på YouTube eller vrede mails og SMS’er.

Det sker også, at borgere opretter en falsk profil på sociale medier og bruger medarbejderens navn og billede i forskellige debatfora. Chikane kan også forekomme ved, at borgeren optager video eller tage billeder af medarbejderen fx i private sammenhænge.

Internt på arbejdspladsen kan digital chikane have form af fx nedvurderende bemærkninger og kritik af faglighed eller private forhold på intranet eller interne mails. Også det, at udelukke en person fra fælles mails og digital information kan være udtryk for chikane.

Tre eksempler på digital chikane

Danmarks Lærer Forening har indsamlet en række eksempler på, hvordan deres medlemmer har oplevet konkrete tilfælde af chikane:

  • En lærer har fået skrevet følgende om sig i en lukket snapchatgruppe for en 9. klasse: ”Skal vi vædde med, at alle pigerne får højere karakterer end drengene, fordi at (navn) er pædofil?”. Sagen er med DLF´s hjælp politianmeldt og politiet har rejst sigtelse, fordi der er tale om injurierende oplysning. Sagen er endvidere anmeldt som en arbejdsskadesag.
  • En forældregruppe har bagtalt en lærer på ForældreIntra. Forældregruppen kritiserer vedkommendes undervisning og tilgang til eleverne og ønsker, at en vikar skal overtage klassen. Sagen er anmeldt som en arbejdsskade. Ledelsen har bedt forældregruppen om at stoppe korrespondancen med det samme.
  • En lærer er udsat for racistisk opslag fra 8. klasse-elever på Facebook. I opslaget står direkte citeret: Hun ”ligner en xx, hun er tyk og fylder mere end en ko, hun fatter ikke dansk, snakker ikke dansk, skal ud af vores land”. Sagen er anmeldt til politiet, og er desuden anmeldt som en psykisk arbejdsskade. Ledelsen har holdt møde med elevernes forældre.

Kan opleves voldsomt

Ofte tænker vi på digital chikane som mindre alvorlig, end hvis handlingen foregår i det direkte møde mellem mennesker. Men sådan opleves det ikke for den, som rammes. Det kan tværtimod opleves ekstra hårdt, hvis ens private liv bliver invaderet, eller hvis en person, man mener at have et godt forhold til i hverdagen, fx bagtaler én i mails eller virtuelle fora.

Det kan opleves meget ubehageligt at blive chikaneret på internettet som led i at udføre sit arbejde, og det kan skabe stor utryghed - både for medarbejderen og generelt på arbejdspladsen. Digitale krænkelser kan gøre medarbejderen i tvivl om sin faglige dømmekraft og kompetence, så vedkommende fx ikke tør tage telefonen eller åbne mails. Den udsatte kan komme i tvivl om sit eget værd og psykisk opleve forringet koncentration og dårlig søvn.

Digitale krænkelser medfører et tab af kontrol og følelse af magtesløshed, fordi den som udsættes ikke selv kan udøve bestemmelse og begrænse skaden. Krænkelsen er svær at stå alene med både i forhold til den psykiske belastning og håndtering som følge af krænkelsen, når ulykken skal stoppes. Krænkelsen rækker ud over arbejdslivet, idet eksponeringen også sker i forhold til familie og omgangskreds og dermed forstyrres tilværelsen på alle fronter.

Ingen skal stå alene

Der kan være forskellige opfattelser af, hvad der er digital chikane.  Netop derfor er det centralt, at I på arbejdspladsen får en fælles forståelse for at kunne identificere, forebygge og håndtere episoder med digital chikane. Der er ingen, som skal stå alene med en episode, og derfor er det også vigtigt, at I har en klar holdning om, at digital chikane er et fælles problem.

Medarbejderens oplevelse af fx krænkelse, angst eller utryghed skal tages alvorligt af ledelse og arbejdsmiljøorganisation. Digital chikane må aldrig blive et individuelt problem, men skal tages lige så alvorligt, som hvis krænkelsen, den psykiske vold- opstod i det fysiske møde.

Mange bliver påvirket

Det er svært at sige noget præcist om omfanget af digital chikane, bl.a. fordi der ikke er en ensartet praksis om at dokumentere og anmelde digitale trusler og chikane. En række fagforeninger har spurgt medlemmerne om deres erfaringer:

Fem procent af Danmark Lærerforenings medlemmer har fx meldt tilbage om chikane særligt på specialskoler og fra større elever, men også fra andre lærere og fra forældre. Her er der fx tale om tilsvining af vikarer i lukkede klassegrupper på Facebook, om billed- og videooptagelser fra situationer optaget i klasselokaler og på skolerejser, samt beskyldninger om pædofili.

Hver tiende sygeplejerske har oplevet digital chikane efter arbejdstid, mens syv procent af socialrådgivere og sagsbehandlere har oplevet at blive hængt ud digitalt.

Skal altid dokumenteres

Digital chikane kan medføre en arbejdsskade enten i form af en erhvervssygdom eller en arbejdsulykke. Det er derfor vigtigt, at alle tilfælde af digital chikane bliver dokumenteret og håndteret, og at der iværksættes forebyggende foranstaltninger.

Vær opmærksom på, at psykiske skader ofte er mindre synlige og kan være nogen tid om at vise sig. Derfor er det vigtigt, at I dokumenterer alle hændelser med det samme, sådan at der senere hen er helt styr på, hvad der er sket. Det er fx vigtigt, hvis gentagne episoder udvikler sig til at skulle anmeldes som en erhvervssygdom.

Digital chikane og arbejdsulykker

Digital chikane kan også være en arbejdsulykke. Lov om arbejdsskadesikring definerer en arbejdsulykke som "en psykisk eller fysisk personskade forårsaget af en hændelse eller påvirkning, som sker pludseligt eller inden for fem dage".

Voldsepisoder, som udøves af eksterne personer uden for arbejdspladsen i forbindelse med arbejdet, er arbejdsulykker. Det gælder også trusler og chikane, der fremsættes digitalt på fx sociale medier eller e-mail, både i og uden for arbejdstiden, hvis de kan relateres til arbejdet.

En enkeltstående krænkende handling i form af digital chikane, der foregår mellem medarbejdere eller mellem ledere og medarbejdere internt på arbejdspladsen, er også en arbejdsulykke, hvis episoden har medført personskade.

I skal anmelde og registrere sådanne arbejdsulykker ligesom andre arbejdsulykker. De fleste arbejdspladser har systemer til at registrere og anmelde ulykker, som kan tages i brug og eventuelt tilpasses, hvis nødvendigt.


Senest revideret den 14. december 2022