Tag afsæt i de fælles aftaler og arbejdsmiljølovgivningen

Forandringer på arbejdspladsen skal håndteres i henhold til arbejdsmiljølovgivningen og de aftaler, der er indgået mellem arbejdsmarkedets parter. Både lovgivningen og de fælles aftaler danner en formel ramme om samarbejdet på arbejdspladsen under forandringer. Trivselsaftalen er et eksempel på en partsaftale om, at der bl.a. skal være retningslinjer for at identificere, forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen.

Det siger aftalerne om forandringer og inddragelse

Det er i samarbejdsfora som MED-organisationen og SU og AMO, at arbejdsgivere og arbejdstagere samarbejder om fx arbejdsmiljø og personaleforhold.

Samarbejdsforaene spiller derfor en central rolle med hensyn til at skabe dialog, sikre klar og tydelig information og modvirke usikkerhed i forbindelse med forandringsprocesser på arbejdspladsen.

I MED eller SU & AMO er der fx mulighed for at afklare, hvad eventuelle uenigheder kan bestå i og hvordan de kan overkommes. Det er ligeledes her det afklares, hvornår i en forandringsproces de forskellige berørte realistisk set har mulighed for at få indflydelse.

MED eller SU & AMO kan bl.a. drøfte:

 • Hvad forandringen består i?
 • Hvilke konsekvenser det vurderes at have?
 • Hvem det vil have konsekvenser for?
 • Hvordan bliver forandringerne meldt ud i organisationen?
 • Hvem melder forandringerne ud?
 • Hvordan der bliver fulgt op på processen?
 • Hvordan følges der op på arbejdsmiljøproblemer?
 • Hvad er horisonten for forandringerne?

 Hvad siger rammeaftalerne?

 • MED/SU & AMO skal inddrages ved væsentlige ændringer i arbejdet
 • Man har gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.
 • Medarbejdere har ret til medindflydelse og medbestemmelse i kommuner og regioner – som det fremgår af MED-Rammeaftalen mellem Forhandlingsfællesskabet og KL/Danske Regioner.
 • MED/SU & AMO på kommunale og regionale arbejdspladser skal aftale retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdspladsrelateret stress – som det fremgår af Trivselsaftalen på det kommunale og regionale område.

Rammeaftalen for det statslige område kan findes på Samarbejdssekretariatet.dk
Rammeaftalen for det kommunale og regionale område kan findes på Forhandlingsfællesskabet.dk.
Trivselsaftalen på det kommunale og regionale området kan også findes på Forhandlingsfællesskabet.dk
Læs også mere i materialet ’Sikker kurs i en god forandringsproces’

Det siger arbejdsmiljølovgivningen om forandringer og inddragelse

Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Arbejdet skal i alle led planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Når virksomheden gennemgår en forandring, skal både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø altså være sikkerheds- og sundhedsmæssigt i orden i hele processen.

Arbejdsmiljølovgivningen omfatter også forandringer og inddragelse. Alle virksomheder med ansatte er omfattet af reglerne om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Arbejdsgiveren har pligt til at inddrage arbejdsledere og ansatte, og arbejdsledere og ansatte har pligt til at deltage i samarbejdet. Arbejdsgiveren har ansvaret for at samarbejdet kan finde sted og for, at arbejdsmiljøorganisationen har det nødvendige grundlag for at udføre opgaven.

ArbejdsPladsVurdering, APV: Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. APV’en er en risikovurdering af hele arbejdspladsen og dermed virksomhedens redskab til at holde styr på arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljølovgivningen siger, at APV’en skal revideres mindst hvert tredje år, eller når der sker ændringer i arbejdet eller i arbejdsprocesser og arbejdsmetoder, der har betydning for arbejdsmiljøet. Forandringer betyder ofte ændringer af organisationen, arbejdet eller arbejdsprocesserne – derfor skal I lave en APV ved forandringer.

Læs mere i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdets udførelse

Krav om oplæring, instruktion og opfølgning på arbejdet: I Arbejdstilsynets vejledning om oplæring og tilsyn med arbejdet hedder det bl.a., at:

 • Arbejdsgiveren skal sørge for, at den ansatte får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på en farefri måde.
 • Arbejdsgiveren skal herudover sørge for at føre effektivt tilsyn med, at den ansatte rent faktisk udfører arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt og følger instruktionerne.
 • I virksomheder med arbejdsmiljøorganisation er det en af arbejdsmiljøorganisationens opgaver at opstille principper for oplæring og instruktion af de ansatte. I virksomheder med MED-organisation eller MED-system ligger denne opgave i MED. Principperne skal være tilpasset arbejdsforholdene i virksomheden og de ansattes behov.

De omtalte pligter gælder ikke mindst under forandringer, hvor der fx kommer nye opgaver til.

Læs mere i AT-vejledningen Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet

Inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet

I det formelle samarbejde om arbejdsmiljøet skal arbejdsmiljøgruppen blandt andet inddrages, hvis:

 • Der sker ændring i arbejdets organisering,
 • arbejdspladsen skal udvides eller ombygges,
 • der skal anskaffes og/eller ske ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler,
 • der skal indføres ny teknologi,
 • der skal indkøbes og bruges ikke tidligere anvendte stoffer og materialer.

Læs mere i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Hvordan skaber I gode forandringer?

Find anbefalinger og metoder her i artiklen Forebyg stress ved forandringer: Aftaler, anbefalinger og metoder.

Senest revideret den 12. marts 2021