Værktøjer og vejledning på vej: Uklare eller modstridende krav

Vejledningen til uklare krav udkommer efter planen i løbet af 2022. Mens du venter, kan du finde BFA’s værktøjer til at understøtte forebyggelsen af uklare krav.

Ved uklare krav og modstridende krav i arbejdet forstås, at der er krav i arbejdet, som ikke er tydelige, eller som er uforenelige, herunder krav til arbejdsopgaver, kvalitetsniveau, arbejdsfunktion, ansvarsområder, arbejdsmetoder, arbejdsgange, rollefordeling, tidsforbrug, arbejdstempo eller arbejdstid.

Arbejdstilsynets vejledning om uklare eller modstridende klar er ikke udkommet endnu. Men i bekendtgørelsen for psykisk arbejdsmiljø står der bl.a.:

Arbejdet skal i alle led planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt på kort og lang sigt i forhold til uklare krav og modstridende krav i arbejdet.

Når det vurderes, om uklare krav og modstridende krav i arbejdet indebærer en risiko for sikkerhed eller sundhed, lægges især vægt på forholdet mellem følgende elementer:

  1. Omfanget af uklare krav og modstridende krav i arbejdet, herunder den tidsmæssige udstrækning.
  2. Karakteren af uklare krav og modstridende krav i arbejdet.
  3. Forebyggende tiltag i forhold til de uklare og modstridende krav.

Derudover skal der ved vurderingen lægges vægt på, om andre påvirkninger i arbejdsmiljøet øger risikoen for sikkerhed eller sundhed ved uklare krav og modstridende krav i arbejdet.

Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside her.

Når Arbejdstilsynet beskriver sit fokus i tilsynet med uklare eller modstridende krav nævner tilsynet:

  • at arbejdspladsen må skabe overblik over de krav, der bliver stillet til den enkelte
  • at det kan være en god ide, at ledelsen gør sine krav og forventninger klart for medarbejderen – og griber ind, hvis medarbejderen selv har urealistiske krav til egen indsats
  • at det kan være en god ide at sikre, der er balance mellem kravene og mulighederne for at udføre arbejdet.

Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside her.

Få værktøjer til at forebygge og håndtere modstridende eller uklare krav:

  • Materialet ’Det opgaverettede fællesskab’ giver dialogværktøjer til at afstemme forventninger til prioritering, kvalitet og opgavefordeling
  • Den gode modtagelse for nyansatte peger på, hvordan I sikrer god instruktion og oplæring
  • Forstå og forebyg stress: Bliv klogere på, hvad stress er, hvordan det opstår og udvikler sig, og hvad du som leder kan gøre - på egen hånd og i samarbejde med den enkelte medarbejder, teamet, lederkollegerne og de relevante samarbejdsfora

Senest revideret den 21. marts 2022